Användarvillkor

Great Ponton Limited är ett aktiebolag inkorporerat under irländsk lag och registrerat hos Trade and Companies Registry of Ireland under nummer 644795, med registerat säte på 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Irland (“Resumedone“, eller “vi“). Du kan även kontakta oss via email på contact@resumedone.io.

1. Objektet

Resumedone ger dig, som medlem, tillgång till en databas av material (inklusive, bland annat, CV:er, personliga brev och rådgivande anteckningar) tillgängliga på www.resumedone.co (“webbsidan”), där du som medlem kan lägga till personlig information genom att använda dokumentbyggaren för att skapa anpassade dokument som du kan ladda ner när du önskar, efter dina behov eller förvara i ditt kundområde (med förbehåll för betalning av tillämpliga prenumerationsavgifter).

Dessa användarvillkor styr din tillgång till och ditt bruk av webbsidan och dess tjänster. Genom att använda webbsidan accepterar du alla dessa villkor utan förbehåll.

Genom att öppna ett konto på webbsidan, måste du bocka av en ruta och bekräfta att du har läst och accepterar dessa användarvillkor, vilket skapar ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Resumedone.

Vänligen läs följande noggrant. Använd inte webbsidan om du inte accepterar dessa användarvillkor. Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst genom att lägga upp en uppdaterad version på denna webbsida och informera dig innan de ändrade användarvillkoren träder i kraft.

För att förbättra kundupplevelsen kan vi även, utan att i förväg informera om det, modifiera strukturen och designen på vår webbsida, tillika vissa tjänster och innehåll.

2. Definitioner

I detta dokument,

betyder “konto” det konto som du måste skapa för att bli medlem och få tillgång till tjänsterna som erbjuds på webbsidan.

har “tillämplig lag” den innebörd som anges i sektion 14.

är “kundområde” din personliga och dedikerade plats, där du kan få tillgång till tjänsterna och förvara ditt material.

betyder “dokumentbyggare” den funktion som möjliggör för medlemmarna att lägga till personlig information (inklusive CV, karriärhistorik och utbildningshistorik) och skapa anpassade versioner av visst material (särskilt CV:er och personliga brev) (“anpassade dokument”) som sedan kan förvaras i en medlems kundområde.

betyder “medlem” alla fysiska och juridiska personer som har ett konto på webbsidan.

betyder “material” alla CV-mallar, mallar för personliga brev, rådgivande anteckningar och andra dokument som gjorts tillgängliga för medlemmarna på webbsidan (anpassade genom dokumentbyggaren eller ej).

betyder “tjänster” alla produkter, tjänster, funktioner, teknologier och allt innehåll som levererats av oss via webbsidan inklusive, men inte begränsat till, materialet, dokumentbyggaren och förvaringen av materialet.

har “prenumeration” den innebörd som anges i sektion 6.

betyder “förvaring” och förvara” tjänsten att förvara material på webbsidan.

3. Öppna ett konto

A. Villkor

**Du måste vara 18 år eller äldre. Du måste vara 18 år eller äldre för att använda våra tjänster, vilket du måste intyga, i förekommande fall, när du öppnar ett konto

**Om tillämpligt, måste du ha befogenhet att binda företaget som du representerar. Du bekräftar att du har befogenhet att binda det företag eller den juridiska person för vilken du använder tjänsterna, och att det företaget eller den juridiska personen accepterar dessa användarvillkor.

B. Skapa ett konto

Webbsidan låter medlemmarna registrera sig och sedan få tillgång till tjänsterna. Du kan inte se materialen om du inte är registrerad, och inte heller få tillgång till dokumentbyggaren eller förvaringstjänsten utan att först öppna ett konto och bli medlem.

För att skapa ett konto, behöver du fylla i de obligatoriska fälten i registreringsformuläret (genom att uppge ditt efternamn, förnamn och mailadress) och sedan skickar vi ett lösenord till dig via email. Du måste också ha läst och accepterat dessa användarvillkor och vår integritetspolicy som förklarar hur vi hanterar information online och valen du kan göra angående hur din information samlas in och används på denna webbsida.

C. Kontoinformationens korrekthet

Du garanterar att ditt konto innehåller korrekt och sann information, och att du kommer att uppdatera det, vid behov. Om vi misstänker att informationen inte är korrekt, aktuell eller fullständig, har vi rätt att vägra dig tillgång till webbsidan eller tjänsterna och att avsluta eller suspendera ditt konto.

D. Lösenord

Du garanterar att ditt konto innehåller korrekt och sann information, och att du kommer att uppdatera det, vid behov. Om vi misstänker att informationen inte är korrekt, aktuell eller fullständig, har vi rätt att vägra dig tillgång till webbsidan eller tjänsterna och att avsluta eller suspendera ditt konto.

4. Tjänster

Webbsidan är en online-plattform där vi erbjuder tjänster. Som medlem:

kan du skapa ett kundområde på webbsidan, från vilket du kan få tillgång till material, skapa anpassade dokument genom att använda dokumentbyggaren och förvara dem;

du kommer även att kunna kommunicera med Resumedone, via email eller chatt.

5. Uppföranderegler för webbsidans medlemmar

Det finns vissa regler som gäller för medlemmarna. När du använder webbsidan, samtycker du till att:

  • inte göra intrång i Resumedones eller dess närstående rättssubjekts rättigheter eller varumärkesbild, inklusive dess immaterialrätt;
  • inte göra intrång i någon parts rättigheter eller varumärkesbild som har rättigheter i materialen, så som deras immaterialrätt:
  • inte öppna ett konto i någon annans namn än ditt eget;
  • inte använda någon enhet, mjukvara eller annat element som med sannolikhet kommer att störa driften av webbsidan eller vars syfte är att skada, störa, förhindra eller expropriera något system, någon data eller några personuppgifter; samt
  • mer generellt, inte agera på ett sätt som bryter mot tillämplig(a) lag(ar) eller överträder dessa användarvillkor.

6. Betalning av avgifter

För att få tillgång till tjänsterna, måste du betala den månatliga prenumerationsavgiften (“prenumerationen”) eller enbart summan för proverbjudandet, som beskrivs på webbsidan. Prenumerationspriserna visas på webbsidan (moms och alla andra skatter inkluderade) och summan för momsen räknas in som den gäller på dagen för betalningen av prenumerationen.

Alla prenumerationer på tjänsterna kommer att fortsätta under en obegränsad period från prenumerationsdatumet. En prenumeration kan avslutas när som helst.

Resumedone förbehåller sig rätten att ändra prenumerationspriset och priset på eventuella proverbjudanden. Du kommer att informeras om sådana ändringar åtminstone tio dagar innan slutet av din prenumerationsperiod, och du kommer då att ha friheten att välja att inte förnya din prenumeration.

Prenumerations- och provperiodsavgifterna kan betalas i förväg, och dras automatisk enligt betalmetoden som visas på webbsidan. Vid utebliven betalning kommer Resumedone att presentera betalningen igen, och, i det fall betalningen fortfarande uteblir, ha möjlighet att avsluta tjänsterna omedelbart utan kompensation, men utan att det påverkar rätten att kräva betalning från dig för alla förfallna belopp och alla skadeersättningar för alla skador som Resumedone lidit som ett resultat av sådan utebliven betalning.

7. Immaterialrätt

A. Immaterialrätt över webbsidans innehåll

Den egenutvecklade mjukvaran (inklusive dokumentbyggaren och kundområdet), materialen och annat material på webbsidan, inklusive upphovsrätt, loggor, varumärken, handelsnamn, bilder, text, illustrationer, ljud, videofiler, datafiler, programfiler och koder, tillika urvalet, upplägget och arrangeringen av sådant material (både registrerat och oregistrerat) är skyddat av upphovsrätt, patent och varumärkesrätt (immaterialrätter). Dessa immaterialrätter ägs antigen av oss eller av tredjeparter som har licenserat deras immaterialrätter till oss. Det är strängt förbjudet att reproducera, kopiera, modifiera eller på annat sätt manipulera något innehåll från webbsidan, både i dess helhet och i enskilda delar.

Användning eller missbruk av immaterialrätterna, med undantag för vad som tillåts enligt dessa användarvillkor, är förbjudet. Genom att bli medlem ger Resumedone dig en icke-exklusiv, återkallelig, personlig och icke-överförbar licens att använda webbsidan och immaterialrätterna i hela världen, endast för personligt och privat bruk, på icke-kommersiell basis och i enlighet med dessa villkor, med förbehåll för de villkor som gäller för ägarna till immaterialrätterna (se nedan), och endast i den utsträckning som Resumedone har möjlighet att göra det.

Licensen som du beviljas kommer att avslutas när du upphör att vara en medlem och/eller vid fall av opassande användning av webbsidan och/eller tjänsterna.

Alla nya versioner, uppdateringar och ändringar av vår webbsida, våra tjänster eller relaterat innehåll skall omfattas av dessa användarvillkor. Resumedone förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen omfattas av dessa användarvillkor.

Under inga omständigheter kan användning av webbsidan och tillgång till materialen ge dig tillstånd att reproducera eller offentligt sprida eller överföra, sälja, hyra eller låna ut, helt eller delvis, eller tillgängliggöra webbsidans innehåll inklusive materialen, annat än i enlighet med dessa användarvillkor.

Resumedone och dess företagspartners hävdar inte äganderätt över någon immaterialrätt i materialen som ägs av tredjeparter, varken för dig, någon tredjepart eller för sig själv.

B. Användning av innehållet

Du behåller dina rättigheter till all information och allt innehåll som du skickar in, lägger upp eller visar på eller genom webbsidan, inklusive kontoinformation, CV, karriärhistorik, utbildningshistorik, omdömen, svar, profilinlägg, inlägg, frågor, karriärmaterial eller annan information som du tillhandahåller (“ditt innehåll”). Genom att skicka in, ladda upp, lägga upp eller visa upp sådant innehåll, ger du oss en icke-exklusiv, royalty-fri licens över hela världen (med rätten att underlicensera) för att använda, hantera, kopiera, reproducera, anpassa, modifiera, publicera, sända, visa och distribuera ditt innehåll i alla former av media och genom alla distributionskanaler (som existerar i dagsläget eller som utvecklas senare), med förbehåll för tillämpliga bestämmelser i vår integritetspolicy.

Du garanterar att ditt innehåll varken nu eller senare kommer att göra intrång i någon tredjeparts rättigheter och att du har alla nödvändiga rättigheter, befogenheter och all auktoritet för att tillfredställa dina skyldigheter i relation till ditt innehåll under dessa användarvillkor.

Om du anser att dina immateriella rättigheter har överträtts, vänligen kontakta oss.

Du är ansvarig för användningen av ditt innehåll och alla konsekvenser därav, inklusive alla konsekvenser av att andra användare eller tredje parter använder ditt innehåll. Vi är inte ansvariga för någon användning av ditt innehåll, och inte heller för användningen av något innehåll eller någon information som skickas in eller läggs upp av andra medlemmar eller besökare.

Resumedones tjänster som publicerar CV:n underlättar publiceringen av ditt innehåll och dina anpassade dokument på olika karriärsidor som drivs av tredjeparter, på din begäran och med ditt på förhand givna samtycke. Du samtycker till att Resumedone kan använda egenutvecklade verktyg för webb-baserad informationsinsamling för att skapa en anpassad profil för dig om du registrerar dig för denna tjänst. Du samtycker vidare till att formuleringen och tolkningen av din information i syfte att publicera CV-tjänster görs enligt Resumedones eget gottfinnande och Resumedone kommer inte att vara ansvariga för något beslut som görs i relation till att inkludera, inte inkludera eller formulera information om dig. Vidare bekräftar och samtycker du till att du är personligen ansvarig och kommer att ta fullt ansvar för alla följder som uppstår som konsekvens av din användning av tjänsterna som publicerar CV:n.

8. Resumedones roll / Begränsning av skadeståndsansvar

Resumedone vill inte garantera eller göra några utfästelser rörande användandet av tjänsterna och materialen i fråga om dess korrekthet, noggrannhet, pålitlighet eller motsvarande, eller att webbsidan inte kommer att göra intrång i tredjeparts rättigheter, och Resumedone antar inget ansvar för fel eller utelämnanden i sådant material. Om tillämplig lag inte tillåter uteslutandet av vissa eller alla ovan underförstådda garantier och villkor, kommer uteslutningarna ovan gälla för dig endast i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Din användning av denna webbsida är på egen risk. Webbsidan, tjänsterna, materialen och annan information, mjukvara, anläggningar, tjänster och annat innehåll på sidan tillhandahålls “som sådan(t)” och “som den/det finns tillgänglig(t)” utan garantier eller villkor av något slag, varken uttryckta eller underförstådda. Resumedone avsäger sig alla garantier och villkor, både uttrycka och underförstådda, men inte begränsat till, villkor i förhållande till godtagbar kvalitet, lämplighet för att visst syfte och icke-överträdelse.

Resumedone avsäger sig allt ansvar, vare sig det är baserat på kontraktsrättslig, skadeståndsrättslig eller annan grund, och accepterar inte något ansvar för någon förlust eller skada (direkt, indirekt, straffskadestånd, följdskada eller annat) som uppkommit som ett resultat av användning eller missbruk av webbsidan, tjänsterna eller materialen, oavsett grunden för ansvarstalan. Om tillämplig lag inte tillåter att hela eller någon del av begränsningen av skadeståndsansvar ovan gäller för dig, kommer begränsningarna gälla för dig endast i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Ingenting i detta avtal skall exkludera eller begränsa ansvaret för död, personskada eller bedrägeri.

9. Avbokningspolicy – Suspendering, åtkomstrestriktioner och avslutande av konto

Du kan när som helst avsluta din kontraktuella relation med Resumedone och avsluta din prenumeration genom att stänga ditt konto i ditt kundområde eller genom att informera vårt kundservice-team här. Avslutandet har omedelbar verkan och din prenumeration kommer automatiskt att avslutas. Du kommer inte ha rätt till någon återbetalning av några belopp betalade för en prenumeration relaterade till tiden efter termineringen av ditt konto.

Om du bryter mot dina åtaganden så som de anges i dessa användarvillkor, eller om vi har en verklig anledning att tro att Resumedones, dess medlemmars eller tredjeparts säkerhet eller integritet hotas, förbehåller vi oss rätten att omedelbart avsluta dessa användarvillkor som binder dig och Resumedone och stänga ditt konto.

När detta är nödvändigt, kommer du att informeras om sådana åtgärder för att ge dig möjlighet att svara. Resumedone kommer att besluta, enligt dess eget gottfinnande, om åtgärderna som vidtagits ska upphävas.

10. Personuppgifter

Vi samlar och behandlar vissa av dina personuppgifter. När du använder webbsidan och registrerar dig som en medlem, bekräftar och accepterar du behandlandet av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

11. Plattformens drift, tillgänglighet och funktioner

Vi ska i möjligaste mån försöka upprätthålla fortsatt tillgång till webbsidan. Dock kan tillgång till webbsidan eller användandet av vissa funktioner suspenderas eller störas utan förvarning på grund av tekniskt underhåll, migration, eller uppdateringar eller på grund av avbrott eller begränsningar kopplade till nätverket eller av andra tekniska anledningar.

Vi förbehåller oss rätten att modifiera eller suspendera alla eller delar av din tillgång till webbsidan eller dess funktioner, efter vårt eget gottfinnande, temporärt eller permanent.

12. Hyperlänkar

Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. Vi kontrollerar inte dessa webbsidor och är inte ansvariga för deras innehåll. Vi stödjer inte materialet på dessa webbsidor och implicerar inte någon association med deras operatörer genom att inkludera dessa länkar.

13. Modifiering av användarvillkoren

Dessa användarvillkor och dokumenten integrerande genom hänvisning, uttrycker hela avtalet mellan dig och Resumedone rörande din användning av webbsidan och tjänsterna.

Resumedone kan modifiera dessa användarvillkor för att anpassa dem till den teknologiska och kommersiella miljön, och för att följa tillämplig lag. Alla modifikationer i dessa användarvillkor kommer att publiceras på webbsidan tillsammans med det effektiva datumet, och du kommer att informeras innan ändringarna träder i kraft.

14. Återbetalningspolicy och ångerrätt

Ingen återbetalningsförfrågan för prenumerationer accepteras om den tas emot efter utgången av en period om fjorton (14) dagar från den första prenumerationen på tjänsterna.

Alla återbetalningsförfrågningar innan utgångsperioden om fjorton (14) dagar kan göras via telefon eller email genom vår avdelning för kundsupport. Avdelningen för kundsupport kommer ge dig ett svar inom 48 timmar, och återbetalningen kommer att behandlas inom 72 timmar.

15. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa användarvillkor styrs och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales, utan förbehåll för tillämpningen av specifika regler relaterade till (i) de generella principerna vid lagvalskonkurrens, och (ii) tvingande lagar som skyddar konsumenterna i landet från vilket du får tillgång till tjänsterna (“tillämplig lag”).

Om tvisten inte kan lösas genom medling, samtycker du till att hänskjuta alla tvister till domstolarna i Englad och Wales och deras jursidiktion.

Beroende på tvistens natur, förbehåller sig Resumedone även rätten att väcka talan i domstol i det land där du har hemvist, eller, om detta användaravtal har ingåtts inom ramen för din yrkes- eller näringsverksamhet, i det land där du har ditt huvudsakliga verksamhetsställe.

16. Effektivt datum

10/07/19