INTEGRITETSPOLICY

FEF är en SASU under fransk lag och är registrerad med RCS d’EVRY under numret 917520171, med ett registrerat kontor på 8 RUE MAGNE 91150 ETAMPES ("Skriva CV", eller "we").

I denna sekretesspolicy avser termen "personuppgifter" all information som identifierar eller rimligen skulle kunna användas för att identifiera en fysisk person. Utöver denna cookiepolicy, hänvisar vi även till våra användarvillkor och vår cookiepolicy. Tillsammans visar dessa dokument hur vi använder dina personuppgifter.

Läs denna sekretesspolicy noggrant för att förstå vår praxis rörande dina personuppgifter. Definierade termer som används i denna integritetspolicy har samma innebörd som de har i våra användarvillkor.

1. HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Som en plattform som tillhandahåller åtkomst till en databas tar vi emot personuppgifter när vi utför våra tjänster.  Några av de personuppgifter som vi samlar in och behandlar utgörs av:

Personuppgifter som du kommunicerar med oss, inklusive:

 • Registrering. Vi samlar in ditt för- och efternamn samt din e-postadress för att skapa ditt användarkonto och för att registrera dig för de tjänster som vi tillhandahåller på vår webbplats.

 • Ditt kundområde. Det finns ett antal möjliga alternativ för dig rörande informationen i din profil och i ditt utrymme, samt den information som du tillhandahåller i dokumentbyggaren. Du kan förse oss med ytterligare personuppgifter när du tittar på och interagerar med våra funktioner, inklusive att lägga upp ditt CV, din karriärprofil, din utbildningshistorik, dina personliga brev och ytterligare information.

 • Teknisk information. Vi sparar all korrespondens mellan dig och oss, inklusive information du skickar när du rapporterar ett tekniskt problem som rör vår webbplats eller vår tjänst.

 • Alla annan information som du kan skicka till oss. 

 • Information som vi automatiskt samlar in från en tredjepartskälla, inklusive teknisk information. När du besöker vår webbplats samlar vi in information om enheterna du använder och nätverken som du är ansluten till. Denna tekniska information omfattar din IP-adress, din inloggningsinformation, den bandbredd du använder, tiden för ditt besök, typ och version av din webbläsare, typer och versioner av dina webbläsartillägg, plug-ins, ditt operativsystem, information om ditt besök inklusive uppladdnings-/nedladdningsfel, samt sidorna du besökte. Vi samlar in denna information med hjälp av olika tekniker, till exempel cookies (se vår cookiepolicy).

2. HUR LÄNGE VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du har ett konto hos oss. Om du stänger ner ditt konto kommer dina personuppgifter att raderas per automatik.

Om ditt konto suspenderas eller blockeras kommer vi att behålla dina personuppgifter under en tvåårsperiod för att förebygga att du överträder vår webbplats användarvillkor.

Utöver detta kan vi komma att behålla dina personuppgifter under ytterligare en period i den utsträckning som det är nödvändigt för oss att hävda våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot dem.

3. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla, stödja och utöka våra tjänster, innefattandes att:

 • tillhandahålla tjänster utförda av oss, alternativt mellan dig eller oss och våra tredjepartsleverantörer av tjänster (till exempel betalningshantering) för att förse dig med de begärda tjänsterna;

 • låta dig personanpassa ditt konto, personanpassade dokument, profil och ditt kundområde;

 • skicka information till dig om våra tjänster (till exempel en registreringsbekräftelse) via e-post och/eller andra kommunikationsmedel;

 • ge dig tillgång till våra supporttjänster så att du kan kommunicera med oss;

 • bevara säkerheter på vår webbplats;

 • informera dig om ändringar som görs i våra tjänster;

 • hantera vår webbplats, inklusive för problemlösning, tillgång, dataanalys, testning, efterforskning, utredning och för analytiska syften;

 • förbättra vår webbplats för att garantera att vårt innehåll presenteras på ett så effektivt sätt som möjligt; samt

 • uppfylla våra juridiska obligationer, inklusive beställningar och andra juridiska eller regulatoriska krav.

4. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samarbetar med tredje parter som är mottagare av dina personuppgifter, till exempel våra underleverantörer, som är tekniska tjänsteleverantörer (exempelvis inom områdena betalningshantering, management- och dataöverföringssystem och innehåll, sökmotorleverantörer, etc.) eller för vår dataanalys.

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med tredje part i följande situationer:

 • när det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster (till exempel genom att tillhandahålla dina personuppgifter till våra betalningshanterare eller leverantörer av tekniska tjänster);

 • för att göra det möjligt för oss att förbättra och optimera vår webbplats genom analyser och sökmotorer;

 • för att göra det möjligt för oss att erbjuda dig jobbpubliceringstjänsten på webbplatser som tillhör tredje part;

 • om det krävs enligt lag eller om vi i god tro bedömer att avslöjandet rimligtvis är nödvändigt för att besvara ett anspråk mot oss, för att agera i enlighet med rättsliga förfaranden som en del av en utredning, eller för att skydda Skriva CVs, dess dotterbolags eller användares egendom eller personliga säkerhet.

5. DEN JURIDISKA GRUNDER FÖR VÅR INFORMATIONSHANTERING.

Vi samlar in, använder och avslöjar uppgifter som vi har i vår besittning på de sätt som beskrivs nedan:

 • när det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänsterna på vår webbplats och utförandet av våra användarvillkor;

 • i ljuset av ditt samtycke, vilket du när som helst kan återkalla genom att stänga ner ditt konto;

 • när det är nödvändigt för oss för att förhålla oss till rättsliga förpliktelser;

 • när det är nödvändigt för att kunna tillgodose våra legitima intressen, inklusive vårt intresse av att tillhandahålla personlig och effektiv service till våra användare, såvida inte dina intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter har företräde framför dessa intressen.

6. HUR VI ÖVERFÖR DINA PERSONUPPGIFTER.

När vi överför dina personuppgifter kommer vi att göra det i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, och vi kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa uppgifternas integritet och skydd. Vi överför bland annat dina personuppgifter till våra tredjepartsleverantörer som är etablerade utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till länder för vilka europeiska kommissionen inte har fattat ett beslut om "lämpligt skydd", exempelvis USA. I sådana fall ser vi till att överföringen sker i enlighet med gällande bestämmelser och säkerställer en tillräcklig nivå av integritetsskydd samt skydd för individers grundläggande rättigheter (bland annat genom europeiska kommissionens standardavtalsklausuler).

7. HUR VI SER TILL ATT DINA PERSONUPPGIFTER HÅLLS SÄKRA

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling av dina personuppgifter, samt för att förhindra att de utsätts för oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada genom att använda våra interna säkerhetsrutiner, som omfattar bevarande och förstörelse av dina personuppgifter, samt tillgång till dem.

8. VÅRA RÄTTIGHETER TILL DINA PERSONUPPGIFTER.

Utöver de rättigheter som du har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, och där tillämplig lag eller förordning tillåter eller kräver att vi gör det, kommer vi på begäran att ge dig en kopia av dina personuppgifter och korrigera eventuella fel som du har identifierat. Du har också rätt att tillhandahållas och/eller få oss att överföra en del av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter och att begränsa sådan behandling, samt rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna om behandlingen av dina personuppgifter.

Vi uppmanar dig att skicka alla dina förfrågningar, frågor eller kommentarer rörande denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter till e-postadressen support@skriva-cv.com.

9. Uppdateringar.

Denna integritetspolicy uppdaterades i juni 2019. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy för att återspegla ändrade rättsliga krav eller våra behandlingsmetoder. Samtliga sådana ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

10. PERSONUPPGIFTER

FEF COMPANY, som är registrerat enligt lagarna i France och registrerat på 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France kommer att kontrollera dina personuppgifter