Integritetspolicy

Great Ponton Limited är ett aktiebolag inkorporerat under irländsk lag och registrerat hos Trade and Companies Registry of Ireland under nummer 644795, med registrerat säte på 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Irland (“Resumedone“, eller “vi“).

I denna integritetspolicy hänvisar begreppet “personuppgifter” till all information som identifierar eller rimligtvis skulle kunna användas för att identifiera en fysisk person. Utöver denna integritetspolicy hänvisar vi även till våra användarvillkor och vår Cookie-policy. Sammantaget visar dessa dokument hur vi använder dina personuppgifter.

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå våra rutiner rörande dina personuppgifter. Begreppen som definieras i denna integritetspolicy har samma innebörd i våra användarvillkor

1. HUR VI SAMLAR DIN PERSONUPPGIFTER

Som en plattform för att få tillgång till en databas, tar vi emot personuppgifter i utförandet av våra tjänster. En del av de personuppgifter som vi samlar och hanterar innefattar:

Personuppgifter som du kommunicerar mer oss, innefattande:

 • Registrering. Vi sparar ditt förnamn, ditt efternamn och din mailadress för att skapa ditt användarkonto och för att registrera dig för tjänsterna som vi erbjuder på vår webbsida
 • Ditt kundområde. Det finns ett antal alternativ tillgängliga för dig angående informationen i din profil och informationen som du tillhandahåller i dokumentbyggaren. Du kan utillhandahålla ytterligare personuppgifter när du tittar på och interagerar med våra funktioner, inklusive att ladda upp ditt CV, din karriärprofil, utbildningshistorik, personliga brev och ytterligare information.
 • Teknisk information. Vi sparar all korrespondens mellan dig och oss, inklusive informationen du skickar när du rapporterar ett tekniskt problem rörande vår webbsida eller vår tjänst.
 • All annan information som du skickar till oss.
 • Information som vi automatiskt samlar från tredjepartskällor, inklusive teknisk information. När du besöker vår webbsida, samlar vi information om enheterna du använder och nätverken som du är uppkopplad till. Denna tekniska information innefattar din IP-adress, din inloggningsinformation, bandbredden du använder, tiden för ditt besök, din webbläsares typ och version, typerna och versionerna av din webbläsares add-ons, plug-ins, ditt operativsystem, information om ditt besök, inklusive uppladdnings- / nedladdingsfel och sidorna du har besökt. Vi samlar denna information med hjälp av olika tekniker, exempelvis cookies (se vår cookie policy).

2. PERIOD UNDER VILKEN VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du har ett konto med oss. Om du stänger ner ditt konto kommer dina personuppgifter automatiskt att raderas.

Om ditt konto suspenderas eller blockas, kommer vi att behålla dina personuppgifter under en tvåårsperiod för att förhindra att du bryter mot vår webbsidas användarvillkor.

Utöver detta, kan vi komma att behålla dina personuppgifter under ytterligare en period, i den utsträckning det är nödvändigt för oss för att kunna hävda vår lagenliga rätt eller försvara oss.

3. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER.

Vi använder dina personuppgifter för att erbjuda, stötta och expandera våra tjänster, inklusive att:

 • erbjuda tjänster av oss eller mellan dig och oss och våra tredjepartsleverantörer av tjänster (exempelvis betalningshantering) för att tillhandahålla dig tjänsterna du förfrågat;
 • låta dig anpassa ditt konto, dina anpassade dokument, din profil och ditt kundområde;
 • skicka dig information relaterat till våra tjänster (exempelvis en registreringsbekräftelse) via email och / eller via andra kommunikationsvägar;
 • ge dig tillgång till våra supporttjänster så att du kan kommunicera med oss;
 • bevara vår webbsidas säkerhet;
 • informera dig om ändringar som gjorts i våra tjänster;
 • hantera vår webbsida, innefattande problemlösning, tillgång, dataanalys, testning, efterforskning, utredning och analys;
 • förbättra vår webbsida för att se till att innehållet presenteras på ett så effektivt sätt som möjligt; och
 • uppfylla våra juridiska skyldigheter, inklusive beställningar och andra rättsliga krav.

4. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi jobbar med tredjeparter som är mottagare av dina personuppgifter, så som våra underleverantörer som erbjuder tekniska tjänster (exempelvis inom områden som betalningshantering, system för dataöverföring, leverantörer av sökmotorer, med mer) eller för vår dataanalys.

Vi kommer bara att dela dina personuppgifter med tredjeparter i följande situationer:

 • då det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster (exempelvis tillhandahålla dina personuppgifter till våra betalningsförmedlare eller leverantörer av tekniska tjänster);
 • för att möjliggöra för oss att förbättra och optimera vår webbsida genom statistik och sökmotorer;
 • för att möjliggöra för oss att erbjuda dig tjänsten för jobbannonsering på tredjeparts webbsidor;
 • när det krävs enligt lag, eller då vi på goda grunder tror att ett avslöjande rimligtvis är nödvändigt för att besvara ett anspråk mot oss, för att följa juridiska förfaranden, som en del av en utredning, eller för att skydda Resumedones eller dess anslutna företags eller användares egendom eller personliga säkerhet.

5. DEN JURIDISKA GRUNDEN FÖR VÅR DATAHANTERING

Vi samlar, använder och avslöjar informationen vi har på sätten som beskrivs nedan:

 • när det är nödvändigt för att kunna erbjuda tjänster på vår webbsida och i utförandet av våra användarvillkor;
 • i ljuset av ditt medgivande, vilken kan tas tillbaka när som helst genom att stänga ner ditt konto;
 • när det är nödvändigt för oss för att följa våra juridiska obligationer;
 • när det är nödvändigt för att värna om våra legitima intressen, inklusive intresset av att erbjuda en personlig och effektiv tjänst till våra användare, om inte dina intressen eller dina grundläggande rättigheter eller friheter väger tyngre än dessa intressen.

6. HUR VI FÖR ÖVER DINA PERSONUPPGIFTER

När vi för över dina personuppgifter gör vi det i enlighet med tillämpliga lagar om personuppgiftsskydd, och vi kommer att vidta passade säkerhetsåtgärder för att garantera dess integritet och skydd. I synnerhet för vi över dina personuppgifter till våra tredjepartsleverantörer av tjänster etablerade utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och till länder som den europeiska kommissionen inte har gjort överenskommelser med om “ordentligt skydd”, så som USA. I sådant fall, garanterar vi att överföringen utförs i enlighet med tillämpliga regleringar och försäkrar en tillräcklig skyddsnivå för individers integritet och grundläggande rättigheter (inklusive europiska kommissionens standardavtalsklausuler).

7. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förebygga otillåten och olaglig hantering av dina personuppgifter, samt all oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada av dina personuppgifter, genom att använda våra interna säkerhetsprocedurer, vilka täcker bevaringen och förstörelsen av dina personuppgifter, tillika tillgången till dem.

8. DINA RÄTTIGHETER TILL DINA PERSONUPPGIFTER

Utöver rättigheterna som du tilldelats genom tillämplig lagstiftning om personuppgiftsskydd, kommer vi, vid din förfrågan och då tillämpliga lagar eller bestämmelser godkänner eller kräver att vi gör det, ge dig en kopia av dina personuppgifter och rätta till eventuella fel som du har upptäckt. Du har även rätt att ta emot och / eller få oss att överföra en del av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätten att motsätta dig att vi hanterar dina personuppgifter och att begränsa sådan hantering, tillika rätten att skicka in ett klagomål till översynsmyndigheten rörande hanteringen av dina personuppgifter.

Vi uppmuntrar dig att skicka in alla dina förfrågningar, eller alla frågor eller kommentarer rörande denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter till mailadressen contact@resumedone.io.

9. Uppdateringar.

Denna integritetspolicy uppdaterades i juni 2019. Vi förbehåller os rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst för att avspegla ändrade juridiska krav eller hanteringsrutiner. Varje sådan ändring kommer att publiceras på vår webbsida.